063 - Nachtexpresse NOI

Brief van Batavia, met stempels van de Postzegeltentoonstelling van 31-8-1937, per Nachtexprestrein naar Bandoeng. Aankomststempel Bandoeng 1-9-1937 op achterzijde.

  • Vraag: werd dit stempel per Nachtexprestrein speciaal voor deze postzegeltentoonstelling gebruikt.
  • Of is het een administratief stempel dat op meer of zelfs alle post aangebracht werd die met de Nachtexpres verzonden werd?

De “Java Nacht-Expres Batavia-Soerabaia vice versa” van de Staatsspoorwegen reed vanaf 1 november 1936.

Reacties naar de webmaster

Reactie:

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 October 1936 vond ik de volgende mededeling:
Speciaal stempel voor de nachtexpres op 1 November. Als op 1 november a.s. de eerste nachttreinen gaan rijden: Batavia-Soerabaja en Soerabaja-Batavia, zal voor de alsdan te verzenden post een speciaal stempel worden gebruikt, doch alleen voor die zendingen, welke het geheele traject (of méér) afleggen, dus niet voor die, bestemd voor of verzonden uit tusschenliggende plaatsen.

In den rand van dit stempel komt te staan: Eerste nachtexpres Batavia-Soerabaja v.v., op den balk in het midden het kantoor van expeditie: Batavia-C of Soerabaja, daarboven een kleine afbeelding van een exprestrein en eronder: 1 November 1936.
De verzamelaars in Nederland kunnen brieven en briefkaarten voor elke gewenschte bestemming met deze eerste treinen doen vervoeren (dus ook naar hun eigen adres). Zij moeten gefrankeerd zijn volgens het tarief van Nederland naar het land van bestemming. De poststukken moeten voorzien zijn van de aanwijzing in rooden inkt: per eersten nachtexpres Batavia-Soerabaja (of: Soerabaja-Batavia).

Terugzending geschiedt per luchtpost, indien het luchtrecht voor de terugzending in Ned.-Indische frankeerzegels is gekweten en duidelijk is aangegeven, dat de terugzending per luchtpost wordt verlangd.
De correspondentie, welke in Indië vóór 1 November wordt ontvangen, wordt tot het vertrek van den eersten nachtexpres bewaard.

Stukken verzonden per luchtpost uiterlijk op 24 October a.s., kunnen den bedoelden trein tijdig bereiken. In het Maandblad van 16 september 1937 is een afbeelding aangebracht van het bijzondere poststempel betreffende de postzegeltentoonstelling te Batavia van 27-31 augustus te Batavia-C. (zie afdruk). Van een bijzonder nachtexpres stempel heb ik tot op dit moment nog niets kunnen terugvinden.

Cees Janssen

Scroll naar boven
Po & Po