9 december 2017 Algemene Vergadering en lezing

Datum plaatsing: 25 oktober 2017

Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 9 december 2017 is er om 10.55 uur een:

Lezing over gedigitaliseerde stempelboeken ’s Rijks Munt

De Nederlandse Bank (DNB) heeft de stempelboeken van ’s Rijks Munt uit de jaren 1910-1953 gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Deze lagen ooit in bruikleen in het PTT Museum, daarna bij het Geldmuseum om daarna te verdwijnen in de kluis van DNB. Uiteraard is dit materiaal voor menig Po & Po-lid van belang. Daarom zal Michael Brekelmans er aan de hand van voorbeelden uit de stempelboeken het een en ander over vertellen.

Aansluitend om 11.15 uur:

Algemene Vergadering

Agenda

1.  Opening door de voorzitter

2.  Vaststellen agenda
– Mededelingen
– Rondsturen en tekenen presentielijst
(notulen van de AV juni 2017 worden behandeld in AV juni 2018)

3.  Behandeling uitgestelde jaarverslag 2015-2016,
– Rondzendverkeer Algemeen (heeft u toegestuurd gekregen als bijlage bij VN 2017-4)
– Verslag kascommissie Rondzendverkeer
– Verlenen decharge aan de commissaris Rondzendverkeer en Bestuur

4.  Wijziging Huishoudelijk Reglement (toelichting op punt 4 zie hieronder, onder deze Agenda)
– Donateurs vaststellen minimumbijdrage

5.  Bestuursmutaties
– Webmaster
– Redactieleden
– verkiezing Voorzitter

6.  Bestuursvacatures

7.  Copy t.b.v. VN en publicaties

8.  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

9.  Overgave voorzittershamer

10. Sluiting

Behorend bij Agendapunt 4:

Huishoudelijk reglement Po & Po
Voorstel nieuw artikel 7a

7a. Schenkingen, legaten, giften, donaties, subsidies.
Men kan op diverse wijzen geld schenken aan de vereniging. Hierna worden de mogelijkheden nader uitgewerkt.
Schenkingen/legaten
Wanneer de vereniging een schenking/legaat ontvangt, dan dient ze ter voorkoming van het betalen van schenkingsbelasting dit bij grote bedragen te melden aan de Belastingdienst. Schenkingen zijn in principe zonder verplichtingen voor de vereniging, de schenker kan echter ook een doel voor de schenking bepalen.
Donaties
Voor donaties heeft de donateur de keuze uit 2 opties:
a. een donatie zonder tegenprestatie door de vereniging;
b. een donatie waarbij de vereniging het blad De Postzak aan de donateur stuurt.
De Algemene Vergadering bepaalt de minimale hoogte van de donaties.
Subsidies
Subsidies worden door of namens de Vereniging aangevraagd om de financiering van filatelistische uitgaven mogelijk te maken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *