Reglement Erwin König-prijs

  • artikel 1 De Erwin König-prijs is ingesteld door de Algemene Vergadering van Po & Po gehouden op 20 november 1971, op initiatief van de heer J. Dekker. Aan de prijs is de naam verbonden van Erwin König, van juni 1958 tot zijn overlijden in januari 1966 redacteur van “De Postzak”.
  • artikel 2 De prijs wordt telkenmale, tijdens een lustrumviering van Po & Po, uitgereikt aan het lid, (of de leden), dat, in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het lustrum, de beste oorspronkelijke bijdrage(n) heeft geleverd aan “De Postzak” of andere door of vanwege de vereniging uitgegeven publicaties.
  • artikel 3 Als maatstaf voor de beoordeling geldt, in overeenstemming met de bedoelingen van de initiatiefnemer voor de instelling van de prijs, de posthistorische inslag van de publicatie. Daarnaast dient gelet te worden op de oorspronkelijkheid van het werk op basis van zelfstandig bronnenonderzoek, op de betekenis van het werk als primeur c.q. belangrijke vondst en voorts op de aan het onderzoek bestede hoeveelheid arbeid.
  • artikel 4 a. Door het dagelijks bestuur van de vereniging wordt uiterlijk zeven maanden voor elke lustrumviering een jury benoemd, bestaande uit drie personen, een juryvoorzitter en twee leden. De juryvoorzitter wordt in functie benoemd; b. Aan de juryleden wordt bij hun benoeming door de secretaris van de vereniging een zo volledig mogelijke opgave gedaan van alle – gelet op het in artikel 2 bepaalde – voor beoordeling in aanmerking komende publicaties.
  • artikel 5 a. De jury verricht haar werkzaamheden naar eigen inzicht en kan – mits de grootst mogelijke geheimhouding wordt betracht – adviezen van derden inwinnen; b. Door de jury, naar haar oordeel noodzakelijk, te maken (reis)kosten kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.
  • artikel 6 a. De jury stelt van haar bevindingen een rapport op, dat zij – onder strikte geheimhouding – uiterlijk een maand voor de lustrumviering aan de voorzitter van de vereniging toezendt, en waarin zij beargumenteerd aangeeft aan wie naar haar mening de prijs dient te worden uitgereikt; b. Indien de jury echter van mening is dat de kwaliteit van de publicaties niet van dien aard is dat de prijs kan worden uitgereikt, dan vermeldt zij dit in haar rapport; c. Tenzij – uitsluitend ter beoordeling van de voorzitter van de vereniging – zeer zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten, wordt aan het oordeel van de jury uitvoering gegeven; d. De prijsuitreiking geschiedt tijdens de lustrumviering door de voorzitter.
  • artikel 7 De prijs kan slechts éénmaal aan eenzelfde persoon worden uitgereikt; Indien de bijdrage door twee of meer leden is samengesteld, wordt de prijs toegekend aan de initiator van de bijdrage; Als geen initiator kan worden aangewezen, dan zal de prijs worden toegekend aan beide of alle leden die aan de bijdrage hebben medegewerkt. De prijs zal dan uitgereikt worden aan “de auteurs van”.
  • artikel 8 De prijs bestaat uit een plaquette die overeenkomstig de in 1971 voor het eerst uitgereikte plaquette vervaardigd dient te worden. Op de plaquette wordt de naam van de auteur aangebracht.

  • artikel 9 Indien de prijs wordt uitgereikt aan twee of meer leden, zoals omschreven in artikel 7, wordt de plaquette niet op naam gesteld van alle bij de samenstelling van de bijdrage betrokken auteurs, doch  als ‘de auteurs van’ met vermelding van de titel van de publicatie.

  • artikel 10 De datum van ingang van dit reglement is 1 januari 1995. Alle reglementen van de vereniging worden gepubliceerd op de internetsite van de vereniging. Dit reglement is op 1-9-2008 herzien
Scroll naar boven
Po & Po