Reglement rondzendingen

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
De vereniging Po & Po onderhoudt een rondzendverkeer, uitsluitend bestemd voor leden. Het rondzendverkeer heeft ten doel de leden in staat te stellen hun verzameling verder uit te breiden door poststukken, postzegels en ander filatelistisch materiaal ten verkoop te doen circuleren onder hier te lande wonende leden, met verrekening van door de inzender gevraagde betaling.

artikel 2
a. Deelneming aan het rondzendverkeer staat open voor alle leden, met uitzondering van die genoemd in lid b en lid c, die zich door middel van het aanmeldingsformulier of anderszins daartoe hebben opgegeven. Zij zijn onderworpen aan de hen bij of krachtens dit reglement opgelegde verplichtingen en zij zijn aansprakelijk voor de schade, welke door niet nakoming daarvan is of kan ontstaan.

b. Het rondzendverkeer staat niet open voor leden, die niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan of om andere redenen door het bestuur van deelname zijn uitgesloten.

c. Leden die bij het bestuur bekend staan als handelaar of semi-handelaar kunnen door het bestuur geheel of gedeeltelijk van het rondzendverkeer worden uitgesloten.
d. Hoewel in principe alleen hier te lande wonende leden aan het rondzendverkeer kunnen deelnemen, kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt. Het bestuur beslist over dergelijke uitzonderingen, op grond van de geldende verzekeringsvoorwaarden.

artikel 3
a. Voor het rondzendverkeer mogen uitsluitend enveloppen worden gebruikt, die door de vereniging tegen betaling verkrijgbaar worden gesteld.
b. Ten behoeve van de vereniging wordt ten laste van de inzenders over het bedrag van het verkochte materiaal een commissie van 10% berekend. Tevens komt ten laste van de inzenders een door het bestuur vast te stellen bedrag per enveloppe als bijdrage in de kosten van de verzekering.

artikel 4
Het rondzendverkeer staat onder toezicht van het bestuur. Met de dagelijkse leiding ervan is belast de Commissaris Rondzendverkeer, aangewezen door het bestuur.

INZENDINGEN

artikel 5
De inzendingen van poststukken, postzegels en ander filatelistisch materiaal moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. De poststukken moeten worden aangeboden in de enveloppen, zoals genoemd in lid 3a. Bij niet afzonderlijk geprijsde poststukken geldt een maximum van 40 stuks per enveloppe. Zegels dienen in de gebruikelijke boekjes te worden geplakt en dienen eveneens in voornoemde enveloppen te worden aangeboden.
b. De enveloppen moeten aan de Commissaris Rondzendverkeer worden overhandigd of hem op kosten van de inzender aangetekend per post worden toegezonden.
c. Op de enveloppen of in de boekjes onder de zegels moet duidelijk en in Nederlands geld – per stuk of per serie – de prijs worden vermeld waartegen het materiaal wordt aangeboden. Zoveel mogelijk worden de nummers of soort vermeld volgens de gebruikelijke catalogi of handboeken.
d. De inzender wordt geacht overtuigd te zijn van de echtheid van de aangeboden postzegels, poststukken en de daarop voorkomende afstempelingen, tenzij hij deze als vervalsing aanbiedt, in welk geval dit duidelijk moet zijn aangegeven.
e. Bij het aantreffen van valse of vervalste stukken die niet als zodanig zijn aangegeven worden deze door de Commissaris Rondzendverkeer uitgenomen. De inzender wordt hiervan op de hoogte gesteld. In overleg met de inzender kan worden besloten het uitgenomen stuk aan een keuring door de Keuringsdienst van de NBFV te onderwerpen. Gaat de inzender hiermee akkoord, dan gelden verder de betreffende reglementen van de Keuringsdienst.
f. Indien de te verkopen artikelen beschadigingen of andere gebreken vertonen, moeten deze duidelijk worden aangegeven. Een uitzondering hiervoor kan worden gemaakt voor niet afzonderlijk geprijsde artikelen.

artikel 6
De Commissaris Rondzendverkeer beslist of de inzendingen in omloop worden gebracht. Hij heeft het recht, naast de inzendingen welke niet voldoen aan het bepaalde in het vorige artikel, eveneens niet in de circulatie op te nemen die inzendingen, die het aanzien van het Rondzendverkeer schaden, bijvoorbeeld omdat zij kennelijk te hoog geprijsd of van slechte kwaliteit zijn, dan wel een zodanig eenvoudige inhoud bevatten, dat geen belangstelling van koperszijde kan worden verwacht. In het geval inzendingen niet in roulatie worden gebracht zendt de Commissaris Rondzendverkeer deze aan de inzender terug op kosten van de inzender, met vermelding van de reden van weigering.

Scroll naar boven
Po & Po