Reglement veilingen

artikel 1
De vereniging Po & Po organiseert regelmatig veilingen. Deze veilingen van postwaardestukken, poststukken, stempels, literatuur en ander filatelistisch materiaal kunnen worden gehouden op alle daarvoor in aanmerking komende bijeenkomsten. Slechts leden of hun erfgenamen kunnen inzenden; kopers moeten lid zijn van de vereniging. Het bestuur is bevoegd van deze bepaling in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen.

artikel 2
De veilingen staan onder toezicht van het bestuur. Met de dagelijkse leiding ervan is belast de Commissaris Veilingen (CV), aangewezen door het bestuur. De CV houdt overzichtelijk aantekening van alle door hem ontvangen en verkochte kavels. Hij draagt zorg voor de inning van de door de kopers verschuldigde gelden en voor de afrekening van de inzenders.

artikel 3
Inzenders dienen over het aantal in te zenden kavels vooraf overleg te plegen met de CV. Deze heeft de bevoegdheid materiaal ook zonder opgaaf van redenen te weigeren. Inzendingen dienen op een bijgevoegde door de aan bieder getekende en van zijn adresgegevens voorziene lijst nauwkeurig te worden omschreven, bij voorkeur met een advies over de inzetprijs.
De CV heeft het recht om van de geadviseerde inzetprijs af te wijken.
De inzenders geven door het ter veiling aanbieden van kavels aan dat zij instemmen met het “Reglement Veilingen”.

artikel 4
Aan de leden wordt tijdig een lijst van de te veilen kavels toegezonden. De CV heeft het recht van de volgorde der veilingnummers af te wijken en geannonceerde kavels al dan niet ter verkoop te brengen. Leden, die geen gelegenheid hebben de veiling bij te wonen, kunnen schriftelijk bieden. Hun bieding dient uiterlijk op de dag voor de veiling bij de CV te zijn. Onder schriftelijke bieden wordt mede verstaan biedingen via de elektronische post (e-mail). Bij uitzondering kunnen ook telefonische biedingen worden geaccepteerd. Orders om tegen elke prijs te kopen en orders onder schuilnaam worden niet aangenomen.

artikel 5
De verkoop geschiedt à contant met 10% opgeld boven de toeslagprijs. De kavels worden geveild zoals zij ter tafel worden gebracht; vooraf is er gelegenheid tot bezichtiging der kavels. Na afloop der veiling dienen de gekochte kavels, tegen gelijktijdige betaling, te worden medegenomen. Op schriftelijke biedingen toegewezen kavels worden voor rekening van de koper per post toegezonden; betaling dient binnen 10 dagen na ontvangst te geschieden, tenzij met de CV een andere betalingsregeling is overeengekomen.

artikel 6
Indien kopers in gebreke blijven de koopprijs en de kosten binnen de termijn en op de wijze zoals in artikel 5 bepaald te voldoen, beslist het bestuur over de te volgen gedragslijn. Alle op de invordering betrekking hebbende kosten, inclusief de kosten van de door de vereniging te nemen maatregelen om alsnog de vereniging toekomende bedragen te innen (zoals deurwaarderskosten), kunnen op de nalatige koper worden verhaald.

artikel 7
De veiling geschiedt bij opbod. De omvang van de biedstappen wordt door de CV bepaald en op de kavellijst vermeld. Tijdens de veiling kan incidenteel van deze volgorde worden afgeweken, Schriftelijke biedingen, die niet aan de geldende biedtrappen voldoen, worden naar beneden bijgesteld.

artikel 8
De op de veilinglijst vermelde inzetprijzen van kavels zijn gelijk aan het eerste bod; de CV kan hiervan afwijken en ook lagere biedingen accepteren. Een kavel wordt aan de hoogste bieder toegewezen. Indien twijfel bestaat tussen twee of meer kopers zal naar het oordeel van de CV het kavel al dan niet opnieuw worden geveild. De kavels worden naar beste weten omschreven; de CV, noch het bestuur, noch de Vereniging Po&Po, is aansprakelijk voor foutieve omschrijvingen van de kavels tegenover inzenders of kopers. Kavels, bestaande uit één of twee stukken, die naar het oordeel van de schriftelijke bieder niet overeenkomen met de beschrijving, kunnen na overleg en met instemming van de CV worden teruggezonden als zijnde niet verkocht, Voor partijkavels bestaat geen teruggaverecht.

artikel 9
Inzenders ontvangen binnen zes weken na afloop der veiling de afrekening van het verkochte materiaal, onder aftrek van 10% provisie.
Niet verkochte kavels worden voor rekening van de inzenders teruggezonden, dan wel tegen een lagere inzet, te bepalen door de CV, opnieuw geveild.


artikel 10
Inzenders en deelnemers onderwerpen zich aan de administratie van de CV, welke geacht wordt volledig bewijs op te leveren, tenzij het tegendeel blijkt.

artikel 11
Het bestuur is bevoegd ter aanvulling of wijziging van dit reglement nadere regelen te stellen. De bevoegdheid tot het treffen van aanvullende regelingen met betrekking tot de gang van zaken voor, tijdens en na de veiling zijn door het bestuur gedelegeerd aan de CV. Over geschillen, welke inzake de toepassing van dit reglement zouden kunnen rijzen, wordt naar billijkheid door het bestuur beslist.

artikel 12
De datum van ingang van dit reglement is 1 september 2008. De reglementen van de vereniging worden gepubliceerd op de internetsite van de vereniging 

Scroll naar boven
Po & Po